Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 239520
69631?v=3 facebook 2 196967
2918581?v=3 twbs 3 109463
139426?v=3 angular 4 106926
6412038?v=3 reactjs 5 89245
70142?v=3 jquery 6 84511
131524?v=3 mozilla 7 81169
6128107?v=3 vuejs 8 77569
12631?v=3 substack 9 77271
170270?v=3 sindresorhus 10 75492
698437?v=3 airbnb 11 74399
1562726?v=3 d3 12 68956
887802?v=3 automattic 13 63697
150330?v=3 getify 14 58225
230541?v=3 mbostock 15 57355
25254?v=3 tj 16 52185
319357?v=3 nodejs 17 50652
5658226?v=3 expressjs 18 49205
4732?v=3 jashkenas 19 47195
1715673?v=3 zeit 20 46599
810438?v=3 gaearon 21 45344
4219865?v=3 nylas 22 44408
1342004?v=3 google 23 44190
629429?v=3 hakimel 24 42058
2105791?v=3 webpack 25 40979