Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 291688
69631?v=3 facebook 2 239442
2918581?v=3 twbs 3 114390
139426?v=3 angular 4 110498
6128107?v=3 vuejs 5 102923
6412038?v=3 reactjs 6 101429
698437?v=3 airbnb 7 93423
70142?v=3 jquery 8 86932
131524?v=3 mozilla 9 83559
12631?v=3 substack 10 80685
170270?v=3 sindresorhus 11 75492
1562726?v=3 d3 12 74848
150330?v=3 getify 13 70118
887802?v=3 automattic 14 66456
1715673?v=3 zeit 15 64474
230541?v=3 mbostock 16 57573
319357?v=3 nodejs 17 55740
25254?v=3 tj 18 55266
5658226?v=3 expressjs 19 54385
810438?v=3 gaearon 20 48896
4732?v=3 jashkenas 21 48323
2105791?v=3 webpack 22 47568
1342004?v=3 google 23 47178
4219865?v=3 nylas 24 45626
10566080?v=3 socketio 25 44365