Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 276605
69631?v=3 facebook 2 231139
2918581?v=3 twbs 3 113190
139426?v=3 angular 4 109638
6412038?v=3 reactjs 5 98545
6128107?v=3 vuejs 6 96374
698437?v=3 airbnb 7 89969
70142?v=3 jquery 8 86339
131524?v=3 mozilla 9 82603
12631?v=3 substack 10 79765
170270?v=3 sindresorhus 11 75492
1562726?v=3 d3 12 73531
150330?v=3 getify 13 67039
887802?v=3 automattic 14 65679
1715673?v=3 zeit 15 61527
230541?v=3 mbostock 16 57486
25254?v=3 tj 17 54472
319357?v=3 nodejs 18 54257
5658226?v=3 expressjs 19 53042
810438?v=3 gaearon 20 48019
4732?v=3 jashkenas 21 47972
1342004?v=3 google 22 46297
2105791?v=3 webpack 23 45670
4219865?v=3 nylas 24 45401
629429?v=3 hakimel 25 43768