Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 276992
69631?v=3 facebook 2 231384
2918581?v=3 twbs 3 113227
139426?v=3 angular 4 109662
6412038?v=3 reactjs 5 98615
6128107?v=3 vuejs 6 96523
698437?v=3 airbnb 7 90078
70142?v=3 jquery 8 86349
131524?v=3 mozilla 9 82632
12631?v=3 substack 10 79783
170270?v=3 sindresorhus 11 75492
1562726?v=3 d3 12 73582
150330?v=3 getify 13 67156
887802?v=3 automattic 14 65688
1715673?v=3 zeit 15 61605
230541?v=3 mbostock 16 57486
25254?v=3 tj 17 54497
319357?v=3 nodejs 18 54307
5658226?v=3 expressjs 19 53075
810438?v=3 gaearon 20 48040
4732?v=3 jashkenas 21 47979
1342004?v=3 google 22 46322
2105791?v=3 webpack 23 45712
4219865?v=3 nylas 24 45410
629429?v=3 hakimel 25 43788