Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 292910
69631?v=3 facebook 2 251646
2918581?v=3 twbs 3 116666
6128107?v=3 vuejs 4 114099
139426?v=3 angular 5 111836
6412038?v=3 reactjs 6 106208
698437?v=3 airbnb 7 94147
70142?v=3 jquery 8 87885
131524?v=3 mozilla 9 87022
12631?v=3 substack 10 81954
1562726?v=3 d3 11 76872
170270?v=3 sindresorhus 12 75492
150330?v=3 getify 13 74241
1715673?v=3 zeit 14 71381
887802?v=3 automattic 15 67627
319357?v=3 nodejs 16 57746
230541?v=3 mbostock 17 57628
5658226?v=3 expressjs 18 56587
25254?v=3 tj 19 56136
1778935?v=3 googlechrome 20 51318
810438?v=3 gaearon 21 50401
2105791?v=3 webpack 22 50017
1342004?v=3 google 23 49041
4732?v=3 jashkenas 24 48831
5502029?v=4 typicode 25 46724