Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 262344
69631?v=3 facebook 2 213054
2918581?v=3 twbs 3 112010
139426?v=3 angular 4 108643
6412038?v=3 reactjs 5 95434
6128107?v=3 vuejs 6 89704
70142?v=3 jquery 7 85703
131524?v=3 mozilla 8 81578
698437?v=3 airbnb 9 79313
12631?v=3 substack 10 78829
170270?v=3 sindresorhus 11 75492
1562726?v=3 d3 12 72079
887802?v=3 automattic 13 64990
150330?v=3 getify 14 64605
230541?v=3 mbostock 15 57430
25254?v=3 tj 16 53587
319357?v=3 nodejs 17 52883
1715673?v=3 zeit 18 52512
5658226?v=3 expressjs 19 51665
1342004?v=3 google 20 48125
4732?v=3 jashkenas 21 47702
810438?v=3 gaearon 22 47135
4219865?v=3 nylas 23 45109
2105791?v=3 webpack 24 43997
629429?v=3 hakimel 25 43130