Top Javascript GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
9892522?v=3 freecodecamp 1 292925
69631?v=3 facebook 2 251819
2918581?v=3 twbs 3 116715
6128107?v=3 vuejs 4 114301
139426?v=3 angular 5 111864
6412038?v=3 reactjs 6 106303
698437?v=3 airbnb 7 94209
70142?v=3 jquery 8 87916
131524?v=3 mozilla 9 87053
12631?v=3 substack 10 81974
1562726?v=3 d3 11 76908
170270?v=3 sindresorhus 12 75492
150330?v=3 getify 13 74313
1715673?v=3 zeit 14 71461
887802?v=3 automattic 15 67641
319357?v=3 nodejs 16 57794
230541?v=3 mbostock 17 57628
5658226?v=3 expressjs 18 56611
25254?v=3 tj 19 56161
1778935?v=3 googlechrome 20 52058
810438?v=3 gaearon 21 50420
2105791?v=3 webpack 22 50061
1342004?v=3 google 23 49093
4732?v=3 jashkenas 24 48842
5502029?v=4 typicode 25 46770