Top Html GitHub developers in AtlantaUsername City rank Stars
1687071?v=3 component 1 575
8165984?v=3 blockstack 2 445
24680571?v=3 data4democracy 3 159
1813435?v=3 richtabor 4 136
1749260?v=3 stitchfix 4 131
954795?v=3 propelorm 6 106
21210?v=3 textpattern 7 103
695860?v=3 alsoscotland 8 86
1799254?v=3 cartodb 9 83
129761?v=3 martindale 10 66
568272?v=3 shawnwildermuth 11 64
940045?v=3 sovesove 12 59
1731910?v=3 sathomas 13 48
487568?v=3 nixos 14 48
2554930?v=3 bitpay 15 47
835441?v=3 icinga 16 46
6308081?v=3 storj 17 42
12660259?v=3 harrylovescode 18 37
1516577?v=3 pyatl 19 35
581096?v=3 zacharytamas 20 29
512573?v=3 samwhited 21 28
26275092?v=3 rframework 22 28
54012?v=3 jonrohan 23 26
8165984?v=3 namesystem 24 25
317747?v=3 rubinius 11 25