Top Swift GitHub developers in AtlantaUsername City rank Stars
230455?v=3 bignerdranch 1 2694
2042313?v=4 analogcode 2 2179
1214535?v=3 wookiee 3 442
1019253?v=3 atljeremy 4 406
27972206?v=4 evolution-app 5 364
1536630?v=3 joalbright 6 205
27972206?v=4 swift-evolution 7 230
170812?v=3 zwaldowski 8 99
6541847?v=3 unicorn 2 78
32400533?v=4 feathersjs-ecosystem 10 47
140127?v=3 davidahouse 11 34
555861?v=3 makeandbuild 12 27
4063136?v=3 intellum 13 27
4998931?v=3 stablekernel 14 26
8165984?v=3 blockstack 15 25
135060?v=3 rcholic 16 20
1730259?v=3 stevesparks 17 19
15149186?v=3 helluva 18 18
3494498?v=3 gregorifaroux 19 18
13584382?v=3 iosgatech 20 17
1799254?v=3 cartodb 21 14
3482476?v=4 roshannindrai 22 12
2554930?v=3 bitpay 23 12
21044119?v=3 swiftislife 24 10
79349?v=3 preble 25 9