Top Assembly GitHub developers in BeijingUsername City rank Stars
6897625?v=3 yuedayu 1 170
3961877?v=3 xuzhezhaozhao 2 118
2200877?v=3 sangwf 3 101
4004447?v=3 clann24 4 78
1421793?v=3 bojieli 5 55
12179820?v=3 dr-kevin-zhang 6 15
1274540?v=3 micode 8 14
13556999?v=3 forec 33
15811111?v=3 thss13 10 12
18096331?v=3 bitnp 11 9
471934?v=3 ztrix 12 7
19621016?v=3 chinaturing 13 6
18096331?v=3 bit-netpioneer 14 6
22698938?v=4 gerry-lee 15 5
1912799?v=3 elemeta 16 4
1484902?v=3 leeminghao 17 4
1430151?v=3 voidccc 18 4
29972740?v=3 aschplatform 19 4
824556?v=3 jrdietrick 20 3
3406962?v=3 crazyss 21 3
22278655?v=3 zihua-liu 22 3
18509005?v=3 shi-wu 23 3
1586035?v=3 hellok 24 2
17685459?v=3 rui1996 25 2