Top Javascript GitHub developers in BeijingUsername City rank Stars
2268460?v=3 ecomfe 1 42981
6668906?v=3 fex-team 2 23070
3456749?v=3 fengyuanchen 3 15478
4279697?v=3 nswbmw 4 13117
5485517?v=3 dcloudio 5 9763
3118295?v=3 i5ting 6 6853
5359011?v=3 ustbhuangyi 7 6723
533360?v=3 leecade 8 6159
1304552?v=3 huluoyang 9 5732
1073262?v=3 ksky521 10 5451
1446367?v=3 race604 11 4849
876707?v=3 gavinkwoe 12 4404
825088?v=4 matthew-andrews 5 6920
390805?v=3 xinthink 14 3769
1269537?v=3 guo-yu 15 3585
5575368?v=3 75team 16 3475
6133685?v=3 vczero 17 3143
1269537?v=3 turingou 18 3121
5310542?v=4 aufree 11 3038
5453359?v=4 xcatliu 20 2680
22933931?v=4 jkchao 21 2562
19645609?v=3 ymfe 22 2323
251450?v=3 chemzqm 23 2065
5032079?v=3 soliury 24 2053
3192087?v=3 yanhaijing 25 2027