Top Scala GitHub developers in BeijingUsername City rank Stars
15843379?v=3 lw-lin 1 1542
1266954?v=3 wandoulabs 2 720
601530?v=4 atry 3 204
7322292?v=3 zhengruifeng 4 138
241076?v=3 baigang 5 99
20015739?v=3 qingmang-team 6 99
2414660?v=3 jinntrance 7 77
590102?v=3 neoremind 8 67
312292?v=3 eryk 9 62
2637239?v=3 yinxusen 10 52
826932?v=3 javachen 11 42
2561508?v=3 yingrui 12 34
230655?v=3 liancheng 13 33
2328905?v=3 bluejoe2008 14 26
7521916?v=3 souo 15 21
302879?v=3 witgo 16 20
24740697?v=3 tsinghuadatabasegroup 17 16
22285685?v=3 casiscas 18 15
1373829?v=3 molikto 19 14
483069?v=3 whily 20 13
131737?v=3 crackcell 21 12
3169221?v=3 ihainan 22 12
4133636?v=3 xiaofateng 23 12
4937088?v=3 yfwangpeng 24 10
27795504?v=3 chihuataneo 25 10