Top Typescript GitHub developers in BeijingUsername City rank Stars
25162437?v=3 chatie 1 2474
6022672?v=4 idiotwu 2 1569
821034?v=3 jabbany 3 1030
21285357?v=3 wechaty 4 667
1361891?v=3 zixia 5 268
5719833?v=3 pinqy520 6 253
6668906?v=3 fex-team 7 253
131776?v=3 calidion 9 127
32739?v=3 xuqingkuang 10 72
2870324?v=3 kunl 11 64
6849001?v=3 domchen 12 48
536587?v=3 zswang 14 44
1415488?v=3 ysmood 15 36
11405052?v=3 yvanwangl 16 32
8381177?v=3 cacivy 17 28
1235614?v=3 lordfriend 18 27
1901286?v=3 techird 19 26
2749742?v=3 liuji-jim 20 24
7345875?v=3 hozuki 21 20
157338?v=3 firede 22 19
1528180?v=3 adobeattheworld 23 18
7237365?v=3 chenjiahan 24 15
30289912?v=4 bnustudent 25 14