Top Typescript GitHub developers in BeijingUsername City rank Stars
25162437?v=3 chatie 1 2474
12963675?v=4 beizhedenglong 2 1692
6022672?v=4 idiotwu 2 1569
821034?v=3 jabbany 4 1030
21285357?v=3 wechaty 5 667
22933931?v=4 jkchao 6 375
1361891?v=3 zixia 7 268
5719833?v=3 pinqy520 8 253
6668906?v=3 fex-team 9 253
131776?v=3 calidion 11 127
32739?v=3 xuqingkuang 12 72
2870324?v=3 kunl 13 64
6849001?v=3 domchen 14 48
536587?v=3 zswang 16 44
1415488?v=3 ysmood 17 36
11405052?v=3 yvanwangl 18 32
8381177?v=3 cacivy 19 28
1235614?v=3 lordfriend 20 27
1901286?v=3 techird 21 26
2749742?v=3 liuji-jim 22 24
7345875?v=3 hozuki 23 20
157338?v=3 firede 24 19
1528180?v=3 adobeattheworld 25 18