Top Ruby GitHub developers in BerlinUsername City rank Stars
2208?v=3 svenfuchs 1 5795
639823?v=3 travis-ci 2 4426
304361?v=3 michenriksen 3 3514
1745513?v=3 typhoeus 4 3368
271109?v=3 troessner 5 3187
111510?v=3 janlelis 6 3134
5373?v=3 roidrage 7 3123
262752?v=3 mongoid 8 2801
118992?v=3 neonichu 9 2691
30442?v=3 rkh 10 2446
883734?v=3 dotless-de 11 2369
21021?v=3 soundcloud 12 2189
1756674?v=3 opf 13 1997
19754?v=3 peritor 14 1262
83234?v=3 txus 15 1082
68126?v=3 nu7hatch 16 1070
4963?v=3 bendiken 17 1043
103399?v=3 hagenburger 18 965
2173?v=3 langalex 19 810
124255?v=3 andrewradev 20 613
687173?v=3 spacialdb 21 610
237?v=3 chad 22 545
13400?v=3 andyw8 43 580
19498?v=3 georgi 24 501
32212?v=3 plexus 25 474