Top Coffeescript GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
592042?v=3 thingdom 1 935
29205?v=3 localytics 2 574
19319?v=3 logankoester 3 260
3528?v=3 markbates 4 169
14279844?v=4 google-fabric 5 149
14279844?v=3 twitter-fabric 6 148
820696?v=3 brandly 7 140
445001?v=3 onemightyroar 8 134
902863?v=3 crashlytics 9 133
487568?v=3 nixos 6 46
7396397?v=3 catalant 11 31
383817?v=3 mkoryak 12 29
55347?v=3 zackbloom 13 20
1536450?v=3 fuqcool 14 17
1654587?v=3 geekjuice 15 15
1615526?v=3 livechat 16 15
1421702?v=3 emhagman 17 14
2988541?v=3 codeship 18 11
4572130?v=3 jraede 19 10
1044502?v=3 adamedgett 20 10
376160?v=3 blamattina 21 10
219187?v=3 edasque 22 10
422331?v=3 chrisinajar 23 9
260553?v=3 jeffbyrnes 24 9
3586215?v=3 robinpowered 25 9