Top Coffeescript GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
19193?v=3 wegowise 101 1
1845?v=3 francoislaberge 102 1
4505628?v=3 hosttor 103 1
6148924?v=3 alexjwong 104 1
467885?v=3 cflynn07 105 0
1390709?v=4 poteto 740 0
1762485?v=3 travisgriffiths 107 0
1398375?v=3 akhoury 108 0
991724?v=3 secretformula 109 0
62923?v=3 jasisk 110 0
3275453?v=3 benrlodge 111 0
1850998?v=3 erikmunson 112 0
1691398?v=3 brzpegasus 113 0
1545348?v=3 dadleyy 114 0
1398555?v=4 vincentriemer 115 0
1314085?v=3 mrgilman 116 0
690841?v=3 pettazz 117 0
515861?v=3 ali 118 0
399516?v=3 jspiewak 119 0
331287?v=3 bensaufley 120 0
257678?v=3 gabebw 121 0
156080?v=3 cscott 122 0
54056?v=3 bmac 123 0
34726?v=3 knownasilya 124 0
10438?v=3 seanhussey 125 0