Top Elixir GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
6183?v=3 thoughtbot 1 2291
873981?v=3 dockyard 2 671
342554?v=3 blakewilliams 3 640
144138?v=3 danmcclain 4 56
18524?v=3 bcardarella 5 54
122028?v=3 ianwalter 6 44
1574?v=3 joshuaclayton 7 41
1958116?v=4 msoedov 8 31
29205?v=3 localytics 9 23
461172?v=3 chrislaskey 10 12
7072744?v=3 vikram7 11 12
1390709?v=4 poteto 5 307
602204?v=3 heroiceric 13 10
2407674?v=3 rpless 14 9
222615?v=3 tobz 15 9
28326?v=3 mikowitz 16 8
71221?v=4 blatyo 17 7
294230?v=3 vptheron 18 7
698258?v=3 sunkay 19 5
6855810?v=3 omidbachari 20 5
25470610?v=3 optick-archive 21 5
6093002?v=4 jbodah 22 4
15039?v=3 olhado 23 5
17011419?v=3 thegnarco 24 4
17993322?v=3 mbta 25 3