Top Go GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
2946214?v=4 unknwon 1 16271
5513065?v=4 zyedidia 1 8637
7471422?v=3 nebulouslabs 3 2887
3528?v=3 markbates 4 2576
3344749?v=3 lukechampine 5 778
1958116?v=4 msoedov 6 665
742384?v=3 rican7 7 541
218804?v=3 carbocation 8 404
1119967?v=3 bmhatfield 9 367
4996946?v=3 conjurinc 10 263
499653?v=3 majestrate 11 216
5436950?v=3 adam-hanna 12 208
132447?v=3 paultag 13 195
2988541?v=3 codeship 14 149
1787100?v=3 alistanis 15 119
22273?v=3 mephux 16 106
6183?v=3 thoughtbot 17 99
2013993?v=3 cfromknecht 18 87
598794?v=3 yieldbot 19 69
205498?v=3 caglar10ur 20 65
211583?v=3 jandre 21 45
141402?v=3 jdevelop 22 42
883774?v=3 zenhack 23 40
163848?v=3 apiguy 24 38
1545348?v=3 dadleyy 25 32