Top Java GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
878437?v=3 jetbrains 1 13589
621479?v=3 raizlabs 2 4796
1749962?v=3 j256 3 2335
513560?v=3 rstudio 4 2182
136429?v=3 notnoop 5 1732
790012?v=3 xamarin 6 1574
10102793?v=4 awangdev 7 1450
1030178?v=3 menacher 8 1037
6183?v=3 thoughtbot 9 1006
5704232?v=3 yesidlazaro 10 712
902863?v=3 crashlytics 11 623
3036970?v=3 gleasonk 12 479
10102793?v=3 shawnfan 13 432
67474?v=3 treehouse 6 341
67052?v=3 sonian 15 312
2559655?v=3 dk8996 16 298
53395?v=3 mono 17 272
2117859?v=3 agrosner 18 264
586670?v=3 kenyee 19 253
384156?v=3 ccoenraets 20 224
2090346?v=3 julesbond007 21 209
64915?v=3 ysamlan 22 171
692176?v=3 hackreduce 23 168
153621?v=3 sunnygleason 24 166
5644375?v=3 mutaphore 25 164