Top Java GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
44681?v=3 pitosalas 51 39
1658247?v=3 jedivind 52 38
879484?v=3 edkek 53 37
8455488?v=3 tyler124 54 36
879484?v=3 hypereddie 55 34
2533182?v=3 codeforboston 56 33
1451868?v=3 davidjgonzalez 57 32
441240?v=3 kenfinnigan 58 31
245940?v=3 yshavit 59 31
1062484?v=3 enernoc 60 31
26843?v=3 eliast 61 31
12459632?v=3 subpos 55 29
467761?v=3 empeeoh 63 28
12617462?v=3 reactionmechanismgenerator 64 27
20021?v=3 spullen 65 25
2447373?v=3 crmulliner 66 25
67817?v=3 burtbeckwith 67 24
31309346?v=4 metarchive 68 24
37799?v=3 joshcough 69 24
29205?v=3 localytics 70 23
3243029?v=3 apanimesh061 71 23
11899924?v=3 camel-extra 61 23
2238944?v=3 shogunsea 73 22
863262?v=3 noisecapella 74 22
422331?v=3 chrisinajar 75 22