Top Python GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
9827743?v=3 motet 26 301
3064397?v=3 llllllllll 27 267
3341490?v=3 seanharr11 28 265
414586?v=3 roryk 29 259
24680571?v=3 data4democracy 22 250
19571?v=3 lizadaly 31 243
215721?v=3 todddeluca 32 232
118984?v=3 natea 33 228
2467355?v=3 mossberg 34 221
986489?v=3 wisertogether 35 218
7784713?v=3 shinux 27 199
301102?v=3 wgbh 37 198
8396911?v=4 aqlaboratory 38 189
1013671?v=3 rapid7 39 188
205815?v=3 benhutchins 40 185
56440?v=3 chb 41 178
41171?v=3 npinto 42 168
253351?v=3 jackdied 43 158
1381097?v=3 brohrer 44 153
905119?v=3 23maverick23 45 147
1445483?v=4 trstringer 46 145
389491?v=3 ravikiranj 47 144
58740?v=3 jforman 48 143
2487900?v=3 molly 49 141
141657?v=3 katzj 50 133