Top Python GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
2228817?v=3 heywbj 51 129
2708410?v=3 opencobra 52 126
135210?v=3 jdowner 53 123
2295568?v=3 colcarroll 54 123
4235274?v=3 dconroy 55 122
1369373?v=3 appsembler 56 119
6788579?v=3 mdmintz 57 116
920728?v=3 themiurgo 58 114
5550850?v=3 bradtraversy 59 114
883774?v=3 zenhack 60 113
218025?v=3 embedly 61 113
430274?v=3 andrewkittredge 62 111
690841?v=3 pettazz 63 111
1128607?v=3 calvinmetcalf 64 110
10291660?v=3 coder-alpha 65 110
7683984?v=3 onioniot 66 107
589384?v=3 doctormo 67 107
826162?v=3 apperian 68 107
1081322?v=3 lucapinello 69 106
1776358?v=3 mattdmo 70 105
3542?v=3 pluskid 71 105
1914098?v=3 iamaaditya 72 104
6924841?v=3 wobine 73 104
1216524?v=3 parklab 74 103
12617462?v=3 reactionmechanismgenerator 75 103