Top Ruby GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
6183?v=3 thoughtbot 1 75073
1013671?v=3 rapid7 2 13023
14641?v=3 pluginaweek 3 4307
11994?v=3 cldwalker 4 3491
873981?v=3 dockyard 5 2413
1331009?v=3 watir 3 2085
12584?v=3 nirvdrum 7 1827
3528?v=3 markbates 8 1562
12091?v=3 jeremyw 9 999
14218084?v=3 thredded 10 968
92764?v=3 bploetz 11 965
2165267?v=3 salsify 12 949
21086?v=3 tcocca 13 938
12682?v=3 nicolasblanco 8 769
867069?v=3 fiksu 15 546
780181?v=3 mjbellantoni 16 484
19319?v=3 logankoester 17 420
3612691?v=3 launchacademy 18 395
260553?v=3 jeffbyrnes 19 395
18524?v=3 bcardarella 20 359
592892?v=3 ms-ati 21 358
71221?v=4 blatyo 22 352
835441?v=3 icinga 18 328
9519?v=3 rb2k 24 311
523384?v=3 brianbianco 25 298