Top Shell GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
6183?v=3 thoughtbot 1 11873
54051?v=3 cowboy 2 1194
17770666?v=3 dana-at-cp 3 891
373804?v=3 xyu 4 757
7806836?v=3 admithub 5 601
1476903?v=3 traackr 6 244
881965?v=3 mikesplain 7 233
157711?v=3 amancevice 8 232
2988541?v=3 codeship 9 213
251665?v=3 ericpaulbishop 11 173
5448759?v=3 tylucaskelley 12 139
487568?v=3 nixos 12 134
835441?v=3 icinga 14 125
878437?v=3 jetbrains 15 122
53395?v=3 mono 16 120
586011?v=3 burrows-labs 17 113
524719?v=3 mclamp 18 101
200613?v=3 zaiste 16 83
484035?v=3 quantisan 21 81
14644?v=3 daenyth 22 70
902863?v=3 crashlytics 24 63
11994?v=3 cldwalker 25 62