Top Swift GitHub developers in BostonUsername City rank Stars
6183?v=3 thoughtbot 1 6357
621479?v=3 raizlabs 2 3251
5750489?v=3 loganwright 3 1172
358485?v=3 p2 4 730
464574?v=3 zeveisenberg 5 605
782837?v=3 jdhealy 6 148
2183729?v=3 mbalex99 7 94
492756?v=3 datafellow 8 64
492756?v=3 sivahq 9 63
492756?v=4 sivaraga 10 61
1316152?v=3 andrewbarba 11 56
32400533?v=4 feathersjs-ecosystem 10 47
2007612?v=3 scottcarter 13 43
5015?v=3 cpytel 14 26
8165984?v=3 blockstack 15 25
1130597?v=3 jmcmahon443 16 19
1182042?v=3 mattfoley 17 19
691187?v=3 andrewringler 18 18
6515091?v=3 jatraiz 19 16
1799254?v=3 cartodb 21 14
902863?v=3 crashlytics 21 13
376457?v=3 lorixx 22 12
375155?v=3 brandonskane 23 10
13527070?v=3 nicethings 24 8
56440?v=3 chb 25 8