Top Haskell GitHub developers in BoulderUsername City rank Stars
37715?v=3 puffnfresh 1 258
455163?v=3 beala 2 43
33031?v=3 sellout 3 31
27591?v=3 nuttycom 4 11
938655?v=3 yanatan16 5 10
23268119?v=3 superpowerscorp 6 8
128210?v=3 mikegehard 7 6
4671809?v=3 cevaris 8 3
3279952?v=3 charleshoskinson 9 3
791437?v=3 davesque 10 2
7525370?v=3 boulder-haskell-programmers 11 2
5385602?v=3 slamdata 12 2
4172672?v=3 d-meiser 13 2
522113?v=3 simpleenergy 14 1
15849320?v=3 cmditch 15 1
3434593?v=3 jrahm 16 0
1581318?v=3 peterklipfel 17 0
609279?v=3 fresheyeball 18 0
1780116?v=3 jedesah 19 0
1740206?v=3 quantheory 20 0
170541?v=3 jtrim 21 0
53284?v=3 spott 22 0
4218847?v=3 nathanlubchenco 23 0
3178888?v=3 jdve 24 0
208542?v=3 foraker 25 0