Top Shell GitHub developers in BoulderUsername City rank Stars
50245?v=3 bkuhlmann 1 469
6117407?v=3 deis 2 204
51534?v=3 eriwen 3 174
14197047?v=3 scaleway-community 4 170
563651?v=3 thcipriani 5 167
37715?v=3 puffnfresh 6 90
156745?v=3 jdegoes 7 89
89193?v=3 technosophos 8 88
33031?v=3 sellout 9 73
11514515?v=3 billskico 10 60
43165?v=3 asymptotik 11 53
2071999?v=3 researchcomputing 12 51
3408480?v=3 dawsonbotsford 13 47
3495641?v=3 socialengine 14 44
613345?v=3 unidata 15 32
791437?v=3 davesque 16 31
7615260?v=3 er0 17 26
84644?v=3 wookiehangover 18 20
1170857?v=3 ncareol 19 20
3606598?v=3 refactoru 20 18
4398350?v=3 bakerunavco 21 17
309803?v=3 alvinj 22 14
79998?v=3 ericfreese 23 14
1069335?v=3 stellarhopper 24 12