Top C GitHub developers in CambridgeUsername City rank Stars
1294177?v=3 raspberrypi 1 9177
480346?v=3 lh3 2 2197
12404246?v=3 mit-pdos 3 1623
96821?v=3 fragglet 4 1391
5690313?v=3 arm-software 5 1385
410647?v=3 kohler 6 1365
3626466?v=3 mbedmicro 7 871
635855?v=3 kgabis 8 694
110029?v=3 axiak 9 642
3055062?v=3 mutability 10 568
405058?v=3 damellis 11 554
317281?v=3 bwalex 12 508
3145339?v=3 davidgfnet 13 378
219337?v=3 leaflabs 14 367
6779483?v=3 spencekonde 15 356
544534?v=3 fedjmike 16 335
579363?v=4 ctz 17 334
4764384?v=3 1248 18 262
35098?v=3 bluesmoon 19 244
1222872?v=3 zectbynmo 20 231
788676?v=3 cs50 21 225
53164?v=3 avsm 22 223
278474?v=3 ryansuchocki 23 197
25111?v=3 cournape 24 182
13311698?v=3 labapart 25 168