Top C++ GitHub developers in CambridgeUsername City rank Stars
208955?v=3 keithw 1 4711
745333?v=3 mkeeter 2 1859
5690313?v=3 arm-software 3 1165
1294177?v=3 raspberrypi 4 1027
3145339?v=3 davidgfnet 5 848
176293?v=3 basho 6 712
410647?v=3 kohler 7 657
38931?v=4 klmr 8 654
1281800?v=4 pablofdezalc 9 369
344328?v=3 geometer 10 354
142694?v=3 nickhardeman 11 308
18608?v=3 sit 12 298
26827816?v=3 tiledb-inc 13 296
149997?v=3 vanderlin 14 292
6729963?v=3 draperlaboratory 15 281
15447991?v=3 unrealcourse 16 263
4648756?v=4 zeruniverse 17 205
6922120?v=3 walaj 18 202
316755?v=3 cvondrick 19 189
4183324?v=3 petarv- 20 181
6164287?v=3 cra-ros-pkg 21 159
405058?v=3 damellis 22 152
9954297?v=3 scrossuk 23 140
675856?v=3 c4fcm 24 138
5921633?v=3 benhj 25 135