Top Coffeescript GitHub developers in CambridgeUsername City rank Stars
326419?v=3 hubspot 1 2819
2080084?v=3 mizzao 2 1269
280617?v=3 omarshammas 3 673
244988?v=3 icambron 4 526
224895?v=3 trevorburnham 6 247
83680?v=3 rscarvalho 7 233
23072548?v=3 steveruizok 8 133
11460?v=3 pwnall 9 122
2604712?v=3 joegoldbeck 10 100
154613?v=3 adamschwartz 11 57
3526486?v=3 anishathalye 12 40
1839748?v=3 andrewliebchen 13 30
8138736?v=3 eagerapps 14 28
1392589?v=3 okize 15 26
21217?v=3 cjb 16 22
1083708?v=3 colinscape 17 19
23326?v=3 patientslikeme 18 18
182921?v=3 adammulligan 19 19
5543677?v=3 kobotoolbox 20 16
8138736?v=3 cloudflareapps 21 15
176293?v=3 basho 22 14
489001?v=3 emorikawa 23 13
1328575?v=3 techx 24 13
105314?v=3 hickford 25 12