Top Java GitHub developers in CambridgeUsername City rank Stars
326419?v=3 hubspot 1 1874
11460?v=3 pwnall 2 1587
344328?v=3 geometer 3 1521
165?v=3 atduskgreg 4 1407
393552?v=3 broadinstitute 5 1007
4929380?v=3 flaxsearch 6 468
19717377?v=3 ef-labs 7 427
812822?v=3 broadgsa 8 392
1076486?v=3 magnuss 9 331
1786477?v=3 dheera 10 324
176293?v=3 basho 11 318
675237?v=3 iqss 12 309
8038267?v=3 emotionsense 13 275
17710?v=3 tonyg 14 273
405058?v=3 damellis 15 256
572920?v=3 fpj 16 221
1183818?v=3 mitmel 17 195
20431146?v=3 kryptco 18 189
432452?v=3 jsvazic 19 173
379216?v=3 w3c 16 167
361419?v=3 cyclestreets 21 159
2658289?v=3 harvardinformatics 22 157
5293871?v=3 opencb 23 156
8038267?v=3 xsenselabs 24 153
352744?v=3 battlecode 25 139