Top Ocaml GitHub developers in CambridgeUsername City rank Stars
2475115?v=3 ocamllabs 1 869
37628827?v=4 owlbarn 2 558
317268?v=3 xapi-project 3 504
53164?v=3 avsm 4 406
103693?v=3 samoht 5 356
59918?v=3 dsheets 6 347
1702581?v=3 johnwhitington 7 295
113560?v=3 nojb 8 238
198586?v=3 djs55 9 185
112119?v=3 johnelse 10 185
1736496?v=3 yallop 11 166
210963?v=3 jonludlam 12 69
1835251?v=3 heidi-ann 13 68
52572?v=3 danmey 14 58
1076486?v=3 magnuss 15 38
459448?v=3 crotsos 16 35
1125539?v=3 simonjbeaumont 17 33
11860253?v=3 mit-plv 19 19
17710?v=3 tonyg 20 18
11246?v=3 jaylevitt 21 12
121855?v=3 amirmc 22 12
124360?v=3 spartango 23 11
934358?v=3 timothy-g-griffin 24 8
969289?v=3 rlucioni 25 6