Top C GitHub developers in CopenhagenUsername City rank Stars
1895698?v=3 alexey-yakovenko 1 557
376661?v=3 mafintosh 2 442
306178?v=3 csete 3 429
13502?v=3 esmil 4 239
85444?v=3 hellosiyan 5 155
85444?v=3 xsisqox 6 127
23115?v=3 simonask 7 91
36521?v=3 ahf 8 63
1216299?v=3 gameanalytics 9 61
308129?v=3 poizan42 10 45
6276154?v=3 robertcupisz 11 42
913468?v=3 illutron 12 39
1135364?v=3 tobiasebsen 13 33
669076?v=3 jberthold 14 33
712071?v=3 l3iggs 15 32
426196?v=3 unity-technologies 16 26
1533051?v=3 mskala 17 26
619158?v=3 keleshev 18 21
12939?v=3 weibel 19 20
461670?v=3 mikebevz 20 19
52795?v=3 simonz05 21 18
668233?v=3 hiperfit 22 18
26405?v=3 malthe 23 18
10602?v=3 watson 24 17
321052?v=3 trifork 25 17