Top Html GitHub developers in CopenhagenUsername City rank Stars
125676?v=3 lipis 1 7092
3859425?v=4 larsenwork 572
173559?v=3 auchenberg 4 440
376661?v=3 mafintosh 6 343
331790?v=3 munter 7 249
2689341?v=4 lasserafn 8 215
344214?v=3 bitmand 9 160
3155884?v=3 markedmondson1234 10 155
10602?v=3 watson 11 101
2677809?v=3 bemyeyes 12 66
38787?v=3 daviferreira 13 65
242165?v=3 ploeh 14 60
13223532?v=3 shiva108 15 59
505333?v=3 andreasmadsen 16 58
8547?v=3 andersjo 17 52
65756?v=3 mortendk 18 28
132967?v=3 stefanoborini 19 26
2632010?v=3 det-kongelige-bibliotek 20 25
1775316?v=4 thomasp85 21 22
876633?v=3 omichelsen 22 22
373545?v=3 papandreou 23 21
2514821?v=3 suneman 24 18
1460652?v=3 bartjongejan 25 16