Top Javascript GitHub developers in CopenhagenUsername City rank Stars
376661?v=3 mafintosh 1 35566
173559?v=3 auchenberg 2 8853
1159544?v=3 luis-almeida 3 5625
38787?v=3 daviferreira 4 5483
21010?v=3 23 5 3570
10602?v=3 watson 6 3423
934819?v=3 esbenp 7 2674
125676?v=3 lipis 8 1957
844437?v=3 ashleydw 9 1429
699049?v=3 mickhansen 10 1404
58019?v=3 jamieappleseed 11 1341
39787?v=3 jseidelin 12 1312
6302962?v=3 assetgraph 13 1266
118532?v=3 saebekassebil 14 1124
493256?v=3 one-com 15 1111
331790?v=3 munter 16 810
22841?v=3 jippi 17 749
416524?v=3 emilbayes 18 703
3859425?v=4 larsenwork 670
505333?v=3 andreasmadsen 20 653
1174718?v=3 kasperisager 21 475
376654?v=3 freeall 22 459
276061?v=3 srn 23 438
1260305?v=3 skovhus 24 433
99103?v=3 casperin 25 422