Top Shell GitHub developers in CopenhagenUsername City rank Stars
5836?v=3 jacobat 51 3
1374752?v=3 e-conomic 52 3
995050?v=3 fnky 53 3
239500?v=3 reload 54 3
145288?v=3 tcarlsen 55 3
75423?v=3 jonasbn 56 3
3531719?v=3 demtech 57 3
125676?v=3 lipis 58 3
55204?v=3 dybber 59 3
6172338?v=3 igorszyporyn 60 3
18592322?v=3 audienceproject 61 2
1712950?v=3 jkrag 62 2
1689020?v=3 viktorsmari 63 2
2325817?v=3 dinoshauer 64 2
1963797?v=3 gbif 65 2
1358764?v=3 jamiemagee 66 2
626791?v=3 runejuhl 67 2
155605?v=3 hirenj 68 2
88015?v=3 joshuakarjala 69 2
60853?v=3 degeberg 70 2
36521?v=3 ahf 71 2
13502?v=3 esmil 72 2
5422?v=3 tobiashm 73 2
3320737?v=3 a-granados 74 2
653827?v=3 dma-graveyard 75 2