Top Viml GitHub developers in CopenhagenUsername City rank Stars
6351?v=3 dasch 1 15
36521?v=3 ahf 2 10
2819?v=3 mikker 3 7
21243?v=3 eckankar 4 6
1147674?v=3 ankr 5 4
5663?v=3 jlouis 6 4
142405?v=3 andybeeching 7 3
1695004?v=3 jwldk 8 3
160317?v=3 kristoff3r 9 3
5548?v=3 np 10 2
193283?v=3 naxoc 11 2
38787?v=3 daviferreira 12 2
16540?v=3 bcaccinolo 13 2
328169?v=3 sebreh 15 2
182030?v=3 pgericson 17 2
35417?v=3 gudmundur 19 2
19725?v=3 henrikbjorn 20 2
142361?v=3 aklt 21 1
99103?v=3 casperin 22 1
2523070?v=3 mariabenedikte 23 1
1624423?v=3 fmrb 24 1
1163358?v=3 sorribas 25 1