Top Shell GitHub developers in EarthUsername City rank Stars
6171113?v=3 blackarch 1 1190
13210117?v=3 msmhq 2 748
13145324?v=3 wicg 3 671
508521?v=3 spiderlabs 4 203
787702?v=3 nerds 5 82
6078720?v=3 npm 6 78
19398378?v=3 php-earth 5 74
297678?v=3 trusktr 8 68
28046950?v=3 scribt 6 64
31465144?v=4 genesourcecode 7 61
223124?v=3 mariomaric 11 58
26028665?v=3 techbench-dump 8 46
1153635?v=3 chevah 13 39
599268?v=3 jankeromnes 14 36
519916?v=3 abhishekmunie 15 32
5200838?v=3 sri-arjuna 16 26
3663201?v=3 ramxx 17 23
7441266?v=3 aegir-project 18 23
1677159?v=3 jtvaughan 9 15
2623486?v=3 redvi 10 13
1236619?v=3 esgf 21 12
3299036?v=3 robotboy655 22 12
20033376?v=4 syc0x00 11 12
8560015?v=3 wwphp-fb 24 12
2528830?v=3 openwrt 12 11