Top Python GitHub developers in FukuokaUsername City rank Stars
18679821?v=4 joker316701882 1 426
89725?v=3 kfdm 2 239
12949683?v=4 ljvmiranda921 3 131
1525592?v=3 mitsuse 4 85
12461120?v=3 nwiizo 5 13
73145?v=3 shikajiro 6 13
1845486?v=3 monochromegane 7 12
8067211?v=3 lazydroid 8 12
4530627?v=3 utgw 9 9
1793096?v=3 jkawamoto 10 7
1004147?v=3 tnakamura 11 7
19265271?v=3 eiji-kb 12 5
12078261?v=3 moriken254 13 4
16573330?v=4 yuliang0225 14 2
6121271?v=4 sachaos 579 2
277819?v=3 zzak 16 2
1529180?v=3 laco0416 17 2
158801?v=3 kiwanami 18 2
68535?v=3 tekapo 19 2
11545265?v=4 sonnytron 20 2
17561419?v=4 gorogoroyasu 21 1
2034773?v=3 kzkn 22 1
1001851?v=3 takuya-andou 23 1
79798?v=3 seiichi 24 1
24545164?v=4 nanamake 25 1