Top Haskell GitHub developers in GliwiceUsername City rank Stars
1793461?v=3 mariuswol 1 2
5112371?v=3 jmiszczak 2 1
695319?v=4 pwittchen 3 0
665582?v=3 afronski 4 0
8547855?v=3 gdziadkiewicz 5 0