Top Scala GitHub developers in HamburgUsername City rank Stars
1390808?v=3 matthiasn 1 444
3462566?v=4 maxpumperla 2 140
1921935?v=3 inoio 3 118
433020?v=3 drexin 4 111
563872?v=3 houzuoguo 2 107
64285?v=3 magro 6 48
671620?v=3 choffmeister 7 39
1832216?v=3 markusjura 8 23
243719?v=3 x3ro 9 23
22792170?v=3 uhh-lt 10 13
26203556?v=3 reactivesystems-eu 11 12
188038?v=3 joscha 12 7
197901?v=3 ulrichsg 13 7
1246913?v=3 fynnfeldpausch 14 6
430152?v=3 migo 15 6
2457902?v=3 pawelkrol 16 4
93284?v=3 jdinkla 17 4
2843178?v=3 oose 18 3
83532?v=3 sgeorgi 19 2
295278?v=3 mdenison 20 2
24373526?v=3 grape-app 21 2
768662?v=3 oleber 22 2
763000?v=3 afranken 23 2
7074816?v=3 hopped 24 2
392164?v=3 justjoheinz 25 1