Top Java GitHub developers in Hong kongUsername City rank Stars
629338?v=3 jjhesk 876
5842459?v=3 ayltai 253
18395202?v=3 bennykok 3 115
28033467?v=4 siralam 4 102
7369157?v=3 heartsome 5 91
1779905?v=3 mcheung63 63
2428334?v=3 goofyz 62
1103788?v=3 kevinresol 61
12967084?v=3 mob41 9 56
4518597?v=3 jasonycw 55
10759713?v=3 autumnswind 50
4486605?v=3 wowweelabs 49
82716?v=3 benlau 13 43
3406505?v=3 tigerhix 40
8209221?v=3 oliguo 40
743262?v=3 powerbot 16 40
1323050?v=3 alvinhkh 39
11830494?v=4 jackyytv 18 33
102060?v=3 digicrafts 19 33
4715281?v=3 jlchntoz 30
65493?v=3 hilarycheng 29
4703880?v=3 colaboy2004 29
720827?v=3 burstlam 23 28
2107535?v=3 energy0124 28
22792783?v=3 collaction 25 28