Top Coffeescript GitHub developers in JakartaUsername City rank Stars
313285?v=3 tianp 1 5
747283?v=3 starqle 4
168183?v=3 sillylogger 4 3
14870769?v=3 christoga 5 2
1088949?v=3 bukalapak 1
2484585?v=3 primaapriansyah 7 1
517237?v=3 sonsonz 8 1
2391476?v=3 rasyidmujahid 0
2019630?v=3 ejabu 10 0
4141862?v=3 aligos 11 0
2903840?v=3 miznokruge 12 0
1243921?v=3 deerawan 1
1147918?v=3 rizafahmi 14 0
839361?v=3 shirkey 0
397549?v=3 ahmadfauz1992 16 0
313962?v=3 bepitulaz 0
235584?v=3 mhaidarh 18 0
5573841?v=4 r0r1 19 0
13462334?v=4 fuadajip 20 0
201664?v=4 hengkiardo 21 0
474500?v=3 barockok 22 0
18413459?v=3 zeroc0d3 23 0