Top Elixir GitHub developers in JakartaUsername City rank Stars
1147918?v=3 rizafahmi 1 89
4920820?v=3 bobbypriambodo 13
191735?v=3 fajarmf 5
4141862?v=3 aligos 4 0
19226201?v=4 krestovolt 5 0
10011216?v=4 adhywiranata 6 0