Top Java GitHub developers in JakartaUsername City rank Stars
7135360?v=4 anton46 2 2135
6634470?v=4 firdausmaulan 2 159
4743678?v=4 mnafian 3 153
324925?v=3 endymuhardin 146
7386759?v=4 rizafu 5 103
11507430?v=3 hendraanggrian 6 80
804630?v=3 artivisi 52
4284487?v=3 aashari 8 48
9133225?v=3 ridsatrio 47
507614?v=3 seagatesoft 45
15768474?v=4 naufalprakoso 11 42
70091?v=3 khannedy 12 24
318095?v=3 fauzie811 24
13805354?v=4 muhrahmatullah 14 23
9481791?v=4 hendrawd 15 21
2031493?v=4 budioktaviyan 16 20
1367886?v=3 edwinkun 17 18
25656473?v=3 go-hackathon 18 15
3655164?v=4 ahmadmuzakki 19 14
20777302?v=4 mahesaiqbal 20 12
1419362?v=3 urbanesia 21 12
837709?v=3 princeofgiri 22 10
12041448?v=4 anggarisky 23 9
18300552?v=3 yuzwan19 24 8
5867781?v=3 fajarlabs 25 8