Top Javascript GitHub developers in JakartaUsername City rank Stars
774338?v=4 kristories 1 4088
4204007?v=3 fians 2 3031
7658554?v=4 antonybudianto 3 1867
201664?v=4 hengkiardo 4 636
201664?v=3 aredo 5 663
5573841?v=4 r0r1 6 271
5573841?v=4 rorikn 7 271
26019?v=3 paxa 273
17744043?v=4 muhibbudins 9 125
1683964?v=3 traveloka 144
3829210?v=3 balapa 11 75
10011216?v=4 adhywiranata 12 71
42596?v=3 loucypher 70
1277014?v=3 xinix-technology 58
1037943?v=3 widatama 59
1147918?v=3 rizafahmi 16 44
299394?v=3 reekoheek 17 38
43447?v=3 rbudiharso 45
827100?v=3 ardhi 38
1058672?v=3 purwandi 36
367079?v=3 anggiaj 21 31
39490?v=3 rchavik 22 27
261533?v=3 fajrif 23 27
2484585?v=3 primaapriansyah 24 24
16681572?v=3 urbanhire 25 24