Top Ruby GitHub developers in JakartaUsername City rank Stars
26019?v=3 paxa 204
524078?v=3 giosakti 79
168183?v=3 sillylogger 3 42
170858?v=3 kuntoaji 59
37199?v=3 mohangk 19
18413459?v=3 zeroc0d3 6 18
247114?v=3 kubido 7 10
1088949?v=3 bukalapak 12
261533?v=3 fajrif 9 9
4647969?v=3 wendy0402 10 8
67992?v=3 wonderchook 10
15092?v=3 jayvdb 12 8
5596557?v=3 ekyfauzi 11
89855?v=3 tyok 7
537388?v=3 gilangmahardhika 15 6
173474?v=3 firman 16 6
598964?v=3 brain64bit 17 6
3661172?v=3 dexcodeinc 5
191735?v=3 fajarmf 5
474500?v=3 barockok 20 4
1147918?v=3 rizafahmi 21 4
1484308?v=3 guiltry 4
1991633?v=3 waruboy 4
39822?v=3 acan12 24 3
1240672?v=3 seiryuz 3