Top Haskell GitHub developers in KanpurUsername City rank Stars
693288?v=3 piyush-kurur 1 19
993944?v=3 abhimanyuma 2 7
1785175?v=3 rejuvyesh 3 5
10418596?v=3 sakshamsharma 4 2
3094572?v=3 govg 5 1
3881510?v=3 2020saurav 6 1
2260722?v=3 proneetv 7 1
966601?v=3 atulag 8 1
1744347?v=3 srijanshetty 9 0
2181348?v=3 abhijaju 10 0
5159339?v=3 harshitm26 11 0
1466174?v=3 ankeshs 12 0
1392713?v=3 diwakarchauhan 13 0
992662?v=3 dhruvlak 14 0
991080?v=3 pankajprateek 15 0
922899?v=3 codeon 16 0
25327589?v=3 abhiyad 17 0