Top Ruby GitHub developers in Kuala lumpurUsername City rank Stars
6571?v=3 kematzy 1 281
20277437?v=4 edisonywh 2 222
1182?v=4 aizatto 3 180
110264?v=3 tmlee 4 103
185592?v=3 parasquid 5 62
424392?v=4 amree 6 46
269?v=3 kamal 7 20
1917638?v=3 anonoz 8 19
4357275?v=4 ahmedrizwan 9 15
12518061?v=4 fahidattique55 10 13
11797935?v=3 kosenventure 84 15
13896690?v=4 mmkarim 12 8
672704?v=3 alienxp03 13 8
147617?v=3 yetanothernguyen 14 7
4648050?v=3 klxrb 15 7
377774?v=3 jimmynguyc 16 7
1448519?v=3 brainstormtech 17 6
2275241?v=3 rizalmuthi 18 5
5305393?v=3 duriana 19 5
27543?v=3 arzumy 20 5
1480906?v=3 izad 21 5
1130863?v=3 amirolahmad 22 4
2780832?v=3 baraabourghli 23 4
80577?v=3 kriskhaira 24 4
412297?v=3 gf1730 25 4