Top Shell GitHub developers in Kuala lumpurUsername City rank Stars
1093100?v=3 faizmokhtar 26 1
1046512?v=3 ykgoon 27 1
822510?v=3 alfred-nsh 28 1
59621?v=3 asmala 29 1
16951748?v=4 vasetech 30 1
17309021?v=4 mason-chase 31 1
28997724?v=3 miccomservicesmal 32 1
16416929?v=4 prevwong 33 1
7702461?v=3 fauzanariffin 34 1
6547943?v=3 sahibul 35 1
6488484?v=3 thingmesh 36 1
783251?v=3 jerng 37 0
185592?v=3 parasquid 38 0
3850661?v=4 roylee0704 39 0
5416242?v=3 datomnurdin 40 0
1995786?v=3 aidfarh 41 0
1588232?v=4 satnami 1 1
1371115?v=4 eonj 43 0
693487?v=4 piyushchauhan2011 44 0
562130?v=3 h4ck4life 45 0
2910175?v=4 hankphung 46 0
13132780?v=3 nikyim 47 0
25171169?v=3 xmanju 48 0
5246977?v=3 faridzenon 49 0
5030134?v=3 fibz 50 0