Top C GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
512367?v=3 nushio3 1 80
3233635?v=3 ab25cq 2 53
233706?v=3 mblondel 3 48
45742?v=3 tkyk 4 18
917217?v=3 kamitanilab 5 17
2122512?v=4 sakapon 6 11
8465?v=3 motemen 7 5
6440924?v=3 8bit-dude 8 4
18360?v=3 hitode909 9 3
546312?v=3 lambdalisue 10 2
1611483?v=3 biochem-fan 11 2
1021773?v=3 omzn 12 2
194955?v=3 azumakuniyuki 13 2
993147?v=3 cos65535 14 2
30551642?v=4 bayashipascal 15 1
12814563?v=3 kamiuraakiyuki 16 1
16305594?v=4 icm7216 17 1
6440924?v=3 8bit-mohican 18 1
35574175?v=4 murata-wireless 19 1
473708?v=3 yuuki 20 0
473708?v=3 yuuki1 21 0
15665230?v=3 tinunkai 22 0
7662952?v=3 knuu 23 0
1303786?v=3 0wls 24 0
870812?v=4 randym 25 0