Top C++ GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
15993796?v=3 ku-nlp 1 97
233706?v=3 mblondel 2 86
512367?v=3 nushio3 3 42
12286045?v=3 toruniina 4 34
993147?v=3 cos65535 5 18
1611483?v=3 biochem-fan 6 12
62444?v=3 tyoro 7 11
18360?v=3 hitode909 8 10
6858529?v=3 mrdagon 9 6
1858528?v=3 sakiyamak 10 3
16129405?v=3 kdrl 11 3
1827523?v=3 xeno1991 12 2
1904197?v=3 beckman16 13 2
12580173?v=4 mashigure 14 2
27335599?v=4 ryokosaka 15 2
7354035?v=3 benijake 16 2
5112781?v=4 mfjwr 17 1
473708?v=3 yuuki1 18 1
3687643?v=3 asumin 19 1
16035247?v=3 voidsatisfaction 20 1
20623469?v=3 takat0m0 21 1
9650581?v=3 jiyuujin 22 1
3414312?v=4 hanhdt 23 0
11361014?v=4 moguf 24 0
39562?v=3 nitoyon 25 0