Top Coffeescript GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
18360?v=3 hitode909 1 97
15242484?v=3 uraway 2 19
6882?v=3 hakobe 3 6
546312?v=3 lambdalisue 4 5
6637336?v=3 mackerelio 5 5
8465?v=3 motemen 6 2
9650581?v=3 jiyuujin 7 1
2296869?v=3 yubais 8 0
2588391?v=3 taketo957 9 0
1451339?v=3 katryo 10 0
870812?v=4 randym 11 0
177858?v=4 tyage 12 0
87649?v=3 aereal 13 0
12622246?v=3 sho-yamane 14 0
11169954?v=3 sapics 15 0
6957603?v=3 takobonge 16 0