Top Javascript GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
546312?v=3 lambdalisue 1 1008
14185?v=3 hatena 2 529
45742?v=3 tkyk 3 236
8465?v=3 motemen 4 215
3638647?v=3 tsujio 5 200
39562?v=3 nitoyon 6 199
177858?v=4 tyage 7 186
2443491?v=4 susisu 8 134
1858528?v=3 sakiyamak 9 132
18360?v=3 hitode909 10 121
481556?v=3 domitry 11 83
6882?v=3 hakobe 12 81
6883571?v=3 hideokamoto 13 76
15242484?v=3 uraway 14 69
1677743?v=3 shimobayashi 15 59
1611483?v=3 biochem-fan 16 50
132569?v=3 tarao 17 39
11169954?v=3 sapics 18 35
121494?v=3 nonowarn 19 31
11676450?v=3 crescware 20 22
16129405?v=3 kdrl 21 17
1234955?v=4 hsimyu 22 15
382258?v=3 naoina 23 13
213062?v=3 benmurden 24 11
3797062?v=3 haya14busa 25 9