Top Perl GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
8465?v=3 motemen 1 269
14185?v=3 hatena 2 143
14186?v=3 onishi 3 134
6882?v=3 hakobe 4 105
18360?v=3 hitode909 5 95
194955?v=3 azumakuniyuki 6 45
16422449?v=3 sisimai 7 41
87649?v=3 aereal 8 19
473708?v=3 yuuki1 9 8
473708?v=3 yuuki 10 7
1021773?v=3 omzn 11 7
6637336?v=3 mackerelio 12 6
12390?v=3 satzz 13 2
15993796?v=3 ku-nlp 14 2
433750?v=3 hagihala 15 0
1451339?v=3 katryo 16 0
2443491?v=4 susisu 17 0
1137183?v=3 okomeworld 18 0
1113940?v=4 windymelt 19 0
822249?v=3 pika-shi 20 0
596390?v=3 fisto 21 0
177858?v=4 tyage 22 0
45742?v=3 tkyk 23 0
11323979?v=3 scarletrunner7000 24 0
7335200?v=3 taku-k 25 0