Top Ruby GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
870812?v=4 randym 1 2797
8465?v=3 motemen 2 433
18207?v=3 yohasebe 3 416
481556?v=3 domitry 4 280
18360?v=3 hitode909 5 273
6022969?v=4 liaoziyang 6 179
6637336?v=3 mackerelio 7 118
1542781?v=3 pinzolo 8 88
87649?v=3 aereal 9 51
16422449?v=3 sisimai 10 42
1677743?v=3 shimobayashi 11 19
5855137?v=3 ash1day 12 17
12756480?v=3 dogatana 13 17
132569?v=3 tarao 14 15
6824532?v=3 nyanco15 15 13
433750?v=3 hagihala 16 9
473708?v=3 yuuki1 17 9
473708?v=3 yuuki 18 6
5771783?v=3 digitalm 19 6
6660415?v=3 wacky612 20 6
45742?v=3 tkyk 21 6
6093973?v=3 camphor- 22 5
6882?v=3 hakobe 23 4
949351?v=3 mitoma 24 3
596390?v=3 fisto 25 3